สรรพากรจับมือ รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียว

SME in Focus
18/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 614 คน
สรรพากรจับมือ รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียว
banner
SMEs ทำ บัญชีเดียว ถ้าสำนวนจีนคงประมาณว่า ‘ต้นไม้กลายเป็นเรือไปแล้ว’ เรื่องราวดำเนินมาจนถึงขั้นที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อีก ยื้อไปก็แค่นั้น ไม่เป็นผลต่อต่อใครแม้แต่ตัวเอง ดังนั้นอย่ารอให้เวลาผ่านไปเสียเปล่า เราควรที่เรียนรู้และทำในสิ่งที่ควรต้องทำ
จากความพยายามผลักดันการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเดียว) ของกรมสรรพากรที่ร่วมมือกับทั้งภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,ธนาคารแห่งประเทศไทย ,สภาวิชาชีพบัญชีฯและภาคเอกชน คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง เพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรมการเงิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งมีการบันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการระหว่าง 5 หน่วยงาน ซึ่งเป็นการยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะดำเนินการร่วมกันตามเจตนารมณ์


สรรพากรปลดล็อกบัญชีเดียวรายย่อย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรได้เสนอมาตรการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่มายื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระภาษีครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายได้ทางภาษีไม่เกิน 500 ล้านบาท และได้ลงทะเบียนในระบบของกรมสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) ทุกประเภทภาษี เป็นระยะเวลา 1 ปีต่อเนื่อง

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีรากฐานทางธุรกิจที่มั่นคง มีความน่าเชื่อถือ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ SMEs ก่อให้เกิดการขยายตัวของการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวแล้ว ผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถใช้งบการเงินที่ถูกต้องเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อได้อีกด้วย

 

DBD e-Filing ยื่นแบบเสียภาษีได้สะดวก

ขณะเดียวกัน การที่ผู้ประกอบการทำบัญชีให้ถูกต้องและตรงกับสภาพที่แท้จริงของกิจการแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Filing) มากยิ่งขึ้น  โดย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการเชื่อมโยงส่วนของฐานข้อมูลงบการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs นำส่งต่อกรม ทางระบบ DBD e-Filing ไปยังฐานข้อมูลของกรมสรรพากร ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีอากรได้รับความสะดวกไม่ต้องแนบงบการเงินซ้ำ นอกจากนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม และประสงค์จะส่งงบการเงินฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด กรมฯได้เปิดช่องทาง Fast Track ในการนำส่งงบการเงินฉบับใหม่ผ่านทางระบบDBD e-Filing

 

แบงค์ชาติ’แนะแบงค์จูงใจ SMEs บัญชีเดียว ลดดอกกู้ยืม

ทางด้าน นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใส จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยให้ใช้งบการเงินที่ลูกค้าแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ ซึ่งสะท้อนถึงฐานะ และผลประกอบการในอดีตเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยอาจนำปัจจัยเชิงปริมาณหรือปัจจัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ เช่น แผนธุรกิจ คำขอเสนอซื้อสินค้า มาใช้ในการประเมินศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้กู้ได้ ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เพื่อให้มาตรการดังกล่าวของภาครัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อสร้างความโปร่งใสและยกระดับธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ อันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในระยะยาว ธปท. จึงได้สนับสนุนให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีมาตรการจูงใจสำหรับลูกค้าที่มีงบการเงินที่โปร่งใส เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมรวมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีแก่ผู้ประกอบการด้วย


แอพฯ SME สบายใจ ได้ใช้เมษายน นี้

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะช่วยผลักดันและร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง แม้ว่าการกระทำต่างๆ จะทำให้บรรลุเป้าหมายยากลำบาก เพราะเกี่ยวข้องกับหลายส่วน เช่น ผู้ประกอบการ วิธีปฏิบัติ ฯลฯ แต่เมื่อปัจจุบันรัฐบาลผ่อนผันแนวทางปฏิบัติให้ปรับบัญชีให้ถูกต้อง ผู้ประกอบการ SMEs ควรส่งมอบข้อมูลพื้นฐานที่เกิดขึ้นตามจริงแก่นักบัญชี เช่น การซื้อ ขาย จ่าย รับ เพื่อนักบัญชีจะได้นำข้อมูลบันทึกรายการตามจริงได้

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตระหนักถึงความยุ่งยากในการดำเนินกิจการว่า ต้องใช้เวลาและความพยายามในการดำเนินการมาก จึงหาทางช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการทำงานเพื่อให้นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีทำงานได้ง่ายขึ้น จึงพัฒนาระบบ “Application SME สบายใจ” ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ใช้ภายในเดือนเมษายน 2562 นี้

กกร.สื่อกลางแนะนำ SMEs ทำบัญชีเดียว

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า "กกร.  ได้มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ แต่ยังมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง

ดังนั้น กกร. จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการSMEs ที่กรมสรรพากรได้เสนอมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการเพื่อสนับสนุนให้จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง โดยยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้สมาชิกของ กกร. ทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อต่างๆ จัดงานสัมมนากว่า 10 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวมาโดยตลอด ซึ่งการเสนอมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการอันเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบ SMEs ของกรมสรรพากร ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการที่จะดำเนินการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องนับจากนี้ มิฉะนั้นผู้ประกอบการจะมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินและการแข่งขันทางธุรกิจ

บัญชีเดียว

บทสรุปสำหรับรายงานฉบับนี้ ขอทิ้งท้ายประโยคเริ่มต้นอีกครั้งว่า ต้นไม้ได้กลายเป็นเรือไปแล้ว มันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า และนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ SMEs รายย่อยที่สรรพากรได้ปลดล็อคให้แล้ว ดังนั้น ต่อไปนี้มาทำบัญชีเดียวกันเถอะ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ธุรกิจยุคใหม่ต้อง ‘ไร้สัมผัส’

ความร้ายแรงของโควิด-19 ที่มนุษย์โลกต้องเผชิญนั้นยิ่งกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดใดๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ เพราะทำลายทั้งชีวิตและระบบเศรษฐกิจของผู้คนไปทั่วโลก…
146672 | 09/06/2020
Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Smart City นวัตกรรมสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ‘เมืองอัจฉริยะอาเซียน’ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการหลังมีข้อมติจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561…
33412 | 02/07/2019
ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

ไทย – มาเลเซีย ผสานความร่วมมืออุตสาหกรรมยานยนต์

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ในประเทศ ที่แข็งแกร่ง จากพัฒนาการที่ยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เริ่มจากการผลิตรถยนต์โปรตอน…
20413 | 14/06/2019
สรรพากรจับมือ รัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน SMEs บัญชีเดียว