พาณิชย์ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท

SME Update
27/05/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 831 คน
พาณิชย์ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท
banner

จากรายงาน Doing Business 2019: Training for Reform วัดความยากง่ายในการทำธุรกิจประจำปีจัดทำโดยธนาคารโลก เป็นรายงานครั้งที่ 16 วัดความยากง่ายของการทำธุรกิจในแต่ละประเทศ ใน 190 ประเทศทั่วโลกในด้านหลัก คือ การเริ่มต้นธุรกิจ, การขออนุญาตก่อสร้าง, การขอใช้ไฟฟ้า, การจดทะเบียนทรัพย์สิน, การได้สินเชื่อ, การคุ้มครองผู้ลงทุน, การชำระภาษี, การค้าระหว่างประเทศ, การแก้ปัญหาการล้มละลาย,การบังคับให้เป็นไปตามสัญญา


เฉพาะในการตั้งต้นธุรกิจ ในปีนี้ประเทศอันดับของการเริ่มต้นธุรกิจ ได้อันดับ 39 ซึ่งตกลงจากเดิมที่อันดับ 36 ความหมายตรงๆ คือการจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยยากขึ้นกว่าปีที่แล้วจากการประเมินของธนาคารโลก


อย่างไรก็ตามปีทีผ่านมา ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม จดทะเบียน การจัดตั้งธุรกิจ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัท ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ เพื่อปรับปรุงการเก็บค่าธรรมเนียมแบบคงที่ (Flat Rate) ตามที่ธนาคารโลกได้ให้ข้อเสนอแนะไว้

พาณิชย์ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนผ่านออนไลน์ลง 30%

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


สำหรับเหตุผลในการเสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ มองว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ลดต้นทุนเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนนิติบุคคลของภาครัฐลดลง


เพราะจะมีผู้เข้าใช้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญ จะทำให้ประเทศไทยมีอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจตามรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกที่ดีขึ้น


ทั้งนี้ ในปัจจุบันการคิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโดยเฉพาะการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล จะคิดค่าธรรมเนียมเป็นช่วงและเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุนจดทะเบียน เช่น กรณีจัดตั้งบริษัทจำกัด คิดค่าธรรมเนียมบริคณห์สนธิแสนละ 50 รวมกันไม่ต่ำกว่า 500 บาท และไม่เกิน 25,000 บาท และคิดค่าธรรมเนียมจัดตั้งแสนละ 500 รวมกันไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท และไม่เกิน 250,000 บาท


ขณะที่อัตราใหม่ จะคิดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะเป็นแบบคงที่ คือ คิดค่าธรรมเนียมการจัดตั้งตามประเภทนิติบุคคลโดยคิดเท่ากันทุกจำนวนทุนจดทะเบียน และลดอัตราค่าธรรมเนียมลง 30% จากอัตราค่าธรรมเนียมใหม่แบบคงที่สำหรับการยื่นจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration และยังได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการบริการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูลจากรายละ 60 บาท เป็นรายละ 30 บาท


ยกตัวอย่างเช่น การจดตั้งบริษัทใหม่ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมเดิม 5,500 บาท ค่าธรรมเนียมใหม่ 5,500 บาท แต่ถ้าจดผ่านระบบ e-Registration ค่าธรรมเนียมลดเหลือ 3,850 บาท , ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมเดิม 55,000 บาท ค่าธรรมเนียมใหม่ 5,500 บาท จดผ่านระบบ e-Registration 3,850 บาท และทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมเดิม 275,000 บาท ค่าธรรมเนียมใหม่ 5,500 บาท จดผ่าน e-Registration 3,850 บาท


จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าทุนจดทะเบียนจะกำหนดไว้เท่าใด ค่าธรรมเนียมใหม่ จะเหลือเพียง 5,500 บาท แต่ถ้าจดผ่านระบบ e-Registration ค่าธรรมเนียมจะเหลือเพียง 3,850 บาทเท่านั้น


ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด เก็บค่าธรรมเนียมระหว่าง 500-2,000 บาท อัตราปรับปรุงใหม่ เก็บอัตราเดียว คือ 500 บาท และหากดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมจะลดลง 30% หรือจ่ายเพียง 350 บาท จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน เก็บค่าธรรมเนียมระหว่าง 2,000 บาท อัตราปรับปรุงใหม่ เก็บอัตราเดียวคือ 1,000 บาท และหากดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตค่าธรรมเนียมจะลดลง 30% หรือจ่ายเพียง 700 บาท


การจัดตั้งธุรกิจ


การปรับลดค่าธรรมเนียมในการ การจัดตั้งธุรกิจ ทะเบียนนิติบุคคล และการปรับลดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอื่นๆ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการปรับลดเพื่อลดภาระ ลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้น และหากจดผ่านระบบ e-Registration จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมลงอีก 30% เพื่อเป็นกระตุ้นการจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์


นอกจากนี้ หากมีการจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration เพิ่มมากขึ้น จะทำให้การนำข้อมูลไปใช้ และการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และประมวลผลด้านการค้า การลงทุนของประเทศ รวมถึงการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด


ไว้ปีหน้ามาดูกันอีกครั้งว่า ผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ของธนาคารโลกที่จะประเมินในปีนี้ ไทยจะมีอันดับดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน


อ้างอิง : www.commercenewsagency.com

อายุก็แค่ตัวเลข …ใครว่าคนสูงวัยเริ่มก่อตั้งธุรกิจไม่ได้

โอกาสธุรกิจ OEM ไทย ผลิตป้อนแบรนด์ชื่อดังระดับโลก

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3487927 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125019 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116512 | 12/04/2020
พาณิชย์ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท