ลงทุนลาวประตูเดียว โอกาสที่ภาคธุรกิจต้องติดตาม

SME Go Inter
17/04/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 595 คน
ลงทุนลาวประตูเดียว โอกาสที่ภาคธุรกิจต้องติดตาม
banner

แม้จะอยู่ในช่วงต้นปี 2563 แต่โลกกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดความผันผวน เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ – จีน ที่เหตุการณ์สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน การแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ไม่มีทีท่าว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน

เหตุการณ์เหล่านี้กลายเป็นตัวการที่ทำให้เกิดความโกลาหล และส่อแววให้เห็นว่าประเทศเศรษฐกิจหลักได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวลง เช่นเดียวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป. ลาว ที่มีสัดส่วนการพึ่งพาประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างจีนในระดับสูง หรือมากกว่าร้อยละ 12.4 ต่างได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงทั้งภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว และภาคการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


หลายประเทศอาจมีแนวทางในการรับมือ หรือมาตรการที่จะช่วยบรรเทาและแก้ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น สปป. ลาว ก็เช่นกัน โดยมีมาตรการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้ สปป. ลาวกลายเป็นประเทศเนื้อหอมที่นักลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงนักทุนไทยต้องการเข้ามาทำการค้าการลงทุนกับ สปป. ลาว มากขึ้น

โดยรัฐบาลได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 ว่าด้วยการปรับปรุงงานบริการ การออกใบอนุญาตลงทุน และการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ เพื่อปรับปรุงระบบบริการลงทุนประตูเดียว (One Stop Service) และการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และดึงดูด การลงทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ

โดยได้กำหนดหน้าที่ ระยะเวลา และขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตลงทุนและดำเนินธุรกิจของหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนของ สปป. ลาว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ห้องการบริการลงทุนประตูเดียว เป็นหน่วยรับเอกสารคำร้องขอลงทุนและขอความเห็นจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องภายใน 2 วันทําการ จากนั้นเสนอต่อไปยังคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่รวบรวมบัญชีธุรกิจจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิงในการกําหนดนโยบายด้านศุลกากรและภาษีนําเข้าสินค้า รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลการลงทุนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การอนุญาตดําเนินธุรกิจ/ลงทุน และการออกเอกสารต่าง ๆ ทําได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์ประสานงานบริการลงทุนประตูเดียวภายใต้การกํากับดูแลของรัฐมนตรี/เจ้าแขวง และจัดตั้งกรม/แผนก เพื่อเป็นจุดประสานงานภายในหน่วยงานนั้นๆ โดยให้ศูนย์ประสานงานฯ ส่งความเห็นที่เกี่ยวกับการสํารวจ และศึกษาความเป็นไปได้ของกิจการสัมปทานให้ห้องการบริการลงทุนประตูเดียวภายใน 30 วันทําการ และส่งความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทสําหรับกิจการควบคุมภายใน 3 วันทําการ

นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ทบทวนบัญชีกิจการควบคุมใหม่ โดยเฉพาะกิจการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ประเพณีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ และส่งให้กระทรวงแผนการและการลงทุนภายใน 90 วัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนส่วนกลางพิจารณารับรอง รวมถึงออกระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตดําเนินธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเป็นการเฉพาะ โดยกําหนดขั้นตอนและเอกสารประกอบการพิจารณาที่ชัดเจนเพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ดำเนินการประชุมพิจารณาคําร้องขอลงทุนและปัญหา ที่เกี่ยวข้องร่วมกับห้องการบริการลงทุนประตูเดียวอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน และให้ห้องการบริการลงทุนประตูเดียวรายงานผลการประชุมต่อนายกรัฐมนตรี/เจ้าแขวง โดยตรง ไม่ต้องเสนอผ่านห้องว่าการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี หรือห้องว่าการปกครองแขวงหรือนครหลวงเวียงจันทน์


การออกคำสั่งดังกล่าว ได้แสดงถึงเจตนารมณ์และการควบคุมงานด้านการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนของนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของ สปป. ลาว โดยมีเป้าหมายให้ สปป. ลาวหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนาภายในปี 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ปี 2573 ที่จะการทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นไปพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

 

อ้างอิง : โดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

           : สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<< 


เดิมพันของ สปป.ลาว เน้นภาคการผลิต-ทดแทนการนําเข้า

จับตา! การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนกัมพูชา


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34902 | 21/01/2020
banner