ทางสะดวก! โอกาสขยายตลาดฟูกนอนในสหรัฐฯ

SME Go Inter
28/03/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 391 คน
ทางสะดวก! โอกาสขยายตลาดฟูกนอนในสหรัฐฯ
banner

ภาพรวมตลาดฟูกนอนในสหรัฐฯ มีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.5 ในปี 2561 สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ได้คาดว่ามูลค่าตลาดจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 หรือขยายตัวในเชิงปริมาณร้อยละ 2.5 ในปี 2563 และคาดว่ามูลค่าตลาดฟูกนอนจะเพิ่มเป็นประมาณ 19.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567

ทั้งนี้ตลาดสินค้าฟูกนอนในสหรัฐฯ จะประกอบสินค้าสองรายการคือ ฟูกนอน (Mattress) ฐานรองฟูกนอน (Box Spring) ไม่รวมเตียง หัวเตียง ฐานรองเตียง อุปกรณ์เสริม เตียงน้ำ และแบบป่าลม เป็นต้น ปัจจุบันสหรัฐฯ มีโรงงานผลิตฟูกนอนทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกันจ้านวน 300 รายทั่วประเทศ ผู้ผลิตรายใหญ่ 5 รายแรก ได้แก่ Serta, Simmons, Sealy, Tempur-Pedic และ Select Comfort รวมกันครองตลาดร้อยละ 48 สินค้าฟูกนอนผลิตในประเทศครองตลาดในอัตราสูงร้อยละ 90

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


แนวโน้มและความต้องการสินค้า

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการบริโภคฟูกนอน คือภาวะตลาดที่อยู่อาศัย หากตลาดก่อสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัว จะส่งผลต่อการเพิ่มความต้องการเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน ซึ่งรวมไปถึงฟูกนอนด้วย ดังนั้นหากภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดฟูกนอนก็จะหดตัวตามไป ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยกำลังมีการขยายตัวในสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่ออสังหาริมทรัพย์ลดลงต่อเนื่อง

ดังนั้นความต้องการฟูกนอนจะขยายตัวตามไปด้วยเช่นกัน ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือกินอาหาร เพื่อสุขภาพ และที่สำคัญคือให้ความสำคัญต่อการนอน ซึ่งหมายถึงการเลือกฟูกนอนที่สนับสนุนสรีระและสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ฟูกนอนเพื่อสุขภาพจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคสกลางคน-สูงวัย

 

การนำเข้าฟูกนอนของสหรัฐฯ

สินค้าฟูกนอนนำเข้าจากต่างประเทศมีสัดส่วนตลาดสินค้าในสหรัฐฯ เพียงร้อยละ 10 โดยมีจีนเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญที่สุด แต่ปัจจุบันสหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนจากภาครัฐ (AD & CVD) ของสินค้าฟูกนอนนำเข้าจากจีนในปี 2562 เป็นผลให้การนำเข้าจากจีนลดลงในอัตราสูง จีนจึงย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา และไทย

สหรัฐฯ นำเข้าฟูกนอนในปี 2562 เป็นมูลค่า 1,177.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงไปร้อยละ 3.08 จากปี 2561 โดยมี

จีนเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญที่สุด มีมูลค่า 305.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการนำเข้าลดลง ไปในอัตราสูงร้อยละ 69.15 ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน แหล่งนำเข้าในประเทศอาเซียนได้รับอานิสงส์จากจีนและมีอัตรานำเข้าไปยังสหรัฐฯขยายตัวในระดับสูง ได้แก่

·      เวียดนาม ก้าวขึ้นเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 2 ถัดจากจีน มูลค่า 247.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

·      อินโดนีเซีย เป็นอันดับที่ 3 มูลค่า 168.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

·      มาเลเซีย เป็นอันดับที่ 5 มูลค่า 100.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

·      ไทย เป็นอันดับที่ 6 มูลค่า 465.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

·      กัมพูชา เป็นอันดับที่ 7 มูลค่า 43.94 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

ข้อควรพิจารณาการขยายตลาดฟูกนอนไปสหรัฐฯ

1. ประเภทฟูกนอนที่ใช้ในสหรัฐฯ : แยกเป็น 4 ประเภทที่สำคัญ แบบ Innerspring Mattress, Pocketed Coil Mattress, Memory Foam Mattress และ Latex Foam Mattress สหรัฐฯ ไม่ใช้เตียงใยมะพร้าว และที่นอนนุ่น ด้วยเหตุผลในด้านการป้องกันอัคคีภัย

2. ขนาดมาตรฐานฟูกนอนในสหรัฐฯ : มีขนาดมาตรฐาน 4 ขนาด คือ Twin, Full, Queen และ King และมีขนาดพิเศษ 2 ขนาด คือ Twin XL และ King California

3. ความนิยมใช้ฟูกนอนในสหรัฐฯ : ฟูกนอนแบบ Queen Size เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและจำหน่ายมากที่สุดในสหรัฐฯ และรองลงไปได้แก่ ฟูกนอนขนาด King Size

4. กฎระเบียบ : แบ่งเป็น ความทนไฟ (Fire Resistance) : ฟูกนอนต้องผลิตได้ตามมาตรฐานความทนไฟ หรือไวไฟ ซึ่งผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่สหรัฐฯกำหนดไว้ (Standard for the Flammability of Mattress and mattress Pads) โดยศึกษาได้จาก www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2015-title16-vol2/pdf/CFR-2015-title16-vol2-part1632.pdf  และกฎหมายป้ายฟูกนอน (Tag Law) : ภายใต้กฎหมาย The Textile Products Identification Act www.ftc.gov/enforcement/statutes/textile-fiber-products-identificationactกำหนดให้สินค้าฟูกนอนและสินค้ายัดนุ่นต้องติดป้าย เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้บริโภคทราบว่า ฟูกนอนที่จำหน่ายเป็นของใหม่หรือใช้แล้ว มีสารเคมีชนิดใดที่จะส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้ และสินค้าได้มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย https://www.ftc.gov/enforcement/statutes/textile-fiberproducts-identification-act ไวไฟ กฎหมายระบุห้ามร้านค้า/ผู้ขายดึงป้ายออก (do not remove this tag Law) ยกเว้นผู้บริโภคเท่านั้น

5. ภาษีน้าเข้า : สินค้าฟูกนอนนำเข้าจากไทยไปจำหน่ายสหรัฐฯ ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า เนื่องจากสินค้าไทยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือจีเอสพี ( กลุ่ม A) ในด้านการยกเว้นภาษีอากรนำเข้า คู่แข่งขันรายอื่นๆ เช่น มาเลเซียและเวียดนามต้องช้าระภาษีนำเข้า ในขณะที่ฟูกนอนจากกัมพูชาและอินโดนีเซีย ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเช่นเดียวกับสินค้าไทย


ปัจจุบันเป็นโอกาสในการขยายตลาดฟูกนอนมายังสหรัฐฯ เนื่องจากฟูกนอนนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ต้องชำระภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและตอบโต้การอุดหนุน (AD&CVD) ในอัตราสูง จึงเป็นผลให้ผู้นำเข้าละจากจีนและมุ่งไปยังแหล่งผลิตใหม่ จึงเป็นช่องทางและโอกาสของสินค้าฟูกนอนไทยในการเพิ่มมูลค่าและสัดส่วนตลาดในสหรัฐฯ และเพื่อให้การขยายตลาดเป็นไปอย่างยั่งยืน

 

แหล่งอ้างอิง :

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

https://aec.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/597181/597181.pdf&title=597181&cate=650&d=0  


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


โอกาสสินค้า-บริการไทยในตลาด "อินเดีย"

ตลาดเครื่องสำอางอินโดนีเซียโตสวนกระแส


Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก SME Go Inter

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เทรนด์โลกเ...
230282 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู SME Go Inter

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ ทอด อบ อั...
81322 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย SME Go Inter

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่ง...
34902 | 21/01/2020
banner