NIA ส่งโปรแกรม IOP หนุน SMEs ช่วยพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

SME Update
17/02/2020
รับชมแล้วทั้งหมด 618 คน
NIA ส่งโปรแกรม IOP หนุน SMEs ช่วยพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร
banner

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือ SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหนุนส่งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเข้าถึงนวัตกรรมด้วยโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program : IOP หวังช่วยให้แต่ละธุรกิจมีขีดความสามารถ ด้านบุคลากร ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ด้านกระบวนการนวัตกรรม และด้านอื่นๆ ที่ดีขึ้น

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดและพัฒนาธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพราะกลุ่มธุรกิจดังกล่าวถือเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวสู่ “เศรษฐกิจ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มของ GDP การจ้างงาน รวมทั้งภาพลักษณ์ที่ดีต่อความน่าลงทุนให้ทัดเทียมกับนานาชาติได้

 

โปรแกรม IOP จะเข้ามาช่วยธุรกิจเอสเอ็มอีได้อย่างไร

จากปัญหาเอสเอ็มอีไทยยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม ทำให้ไม่สามารถเข้าถึง ความรู้ งานวิจัย รวมไปถึงกระบวนการต่างๆ ที่จะนำมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ เป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร ตลอดจนตระหนักรู้ถึงระดับความสามารถทางการแข่งขันในโลกแห่งดิจิทัล ด้วยการนำโปรแกรม IOP เข้ามาเป็นตัวช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมกับองค์กร  3 ระดับคือ

- การประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Online Self Evaluation)

- การเข้าประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ (On-site Assessment)

- การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Development Program)

การใช้โปรแกรม IOP เข้ามาบริหารจัดการองค์กรนั้นเป็นไปเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล และตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เข้ามาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนองค์กร  ทำให้สามารถรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้ง่าย เพราะมีความจำเป็นต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัลไร้พรมแดน

 

ฝาก SMI ปั้นธุรกิจเอสเอ็มอีให้มากขึ้น

โดยความร่วมมือระหว่าง NIA และ SMI ในครั้งนี้ มีเป้าหมายจะปั้นแต่งธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลกได้ ด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และขีดความสามารถด้านนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และช่วยให้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จากการประเมินผ่านโปรแกรม IOP ที่ NIA มีระบบอยู่แล้ว ได้นำมาต่อยอดพัฒนา IOP เข้าสู่ระบบ Online และปรับเนื้อหาให้ตรงกับ SMEs มากขึ้น ใน 8 มิติที่สำคัญ ได้แก่

1. มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม เป็นการวางยุทธศาสตร์และแผนงานด้านนวัตกรรมในระยะยาวสำหรับองค์กร

2. มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ เป็นการวางเป้าหมายการเติบโตด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ

3. มิติด้านกระบวนการ เป็นการวางโครงสร้างกระบวนการด้านนวัตกรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มิติด้านผลิตผล เป็นการวางแนวทางการติดตามและประเมินผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมขององค์กร

5. มิติด้านบุคลากร เป็นการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

6. มิติด้านองค์ความรู้ เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญสำหรับการพัฒนานวัตกรรมทั้งจากภายในและภายนอก

7. มิติด้านวัฒนธรรม เป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดและพัฒนาสิ่งใหม่

8. มิติด้านทรัพยากร เป็นการออกแบบการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อกิจกรรมนวัตกรรม


การให้บริการโปรแกรม IOP จะเป็นตัวช่วยหนุน SMEs ในครั้งนี้จะทำให้เอสเอ็มอีไทยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเวทีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะเปิดให้บริการโปรแกรม IOP แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยผู้ที่สนใจรายละเอียดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-017-5555 เว็บไซต์ www.nia.or.th และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต โทรศัพท์ 02-345-1188 เว็บไซต์ www.smi.or.th  


สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<


วิถีผู้นำ ต้องก้าวสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่

กรณีศึกษา SME sandbox ส่งเสริมนวัตกรรม


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3488295 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
125088 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
116639 | 12/04/2020
NIA ส่งโปรแกรม IOP หนุน SMEs ช่วยพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร