ปากีสถานเตรียมถอน VAT ร้อยละ 3 กลุ่มสินค้านำเข้า

SME Go Inter
04/10/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 1079 คน
ปากีสถานเตรียมถอน VAT ร้อยละ 3 กลุ่มสินค้านำเข้า
banner

กระทรวงพาณิชย์ของปากีสถาน ได้เสนอให้รัฐบาลปากีสถานยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) ร้อยละ 3 ออกจากรายการภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านําเข้า ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumable Goods) สินค้าคงทน (Durable Products) ซึ่งในปัจจุบันถูกเรียกเก็บจากสินค้านําเข้าจํานวน 32 รายการ

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 


ทั้งนี้ สินค้านําเข้าทุกประเภทจะถูกเรียกเก็บภาษีการขาย (Sale Tax) ในอัตราร้อยละ 1 และภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 รวมภาษีที่ถูกเรียกเก็บทั้งหมด ร้อยละ 20 (ยังไม่รวมภาษีโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure Cess ที่แต่ละแคว้นเรียกเก็บเพิ่มเติม) ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ปากีสถานเตรียมจะเสนอประเด็นดังกล่าวไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและแก้ไข พ.ร.บ.ภาษี ปี ค.ศ. 1990 และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะทําให้ภาษีที่จะถูกเรียกเก็บจากสินค้านําเข้า 32 รายการ เหลือ ร้อยละ 17 ซึ่งผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจเล็งเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการจัดเก็บภาษีของ Federal Board of Revenue (FBR) ซึ่งจัดเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 64 พันล้านรูปีฯ ในเดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (กรกฎาคม – สิงหาคม 2562) นอกจากนี้ ยังขัดกับกลยุทธ์ของประธาน FBR ที่ต้องการจะจัดเก็บภาษีการขายสูงสุดบนราคาขายปลีกของสินค้านําเข้าเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ปากีสถาน รายงานว่าการตัดสินใจเสนอให้ยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 3 ดังกล่าว และถอนสินค้านําเข้าสําหรับประกอบรถยนต์ออกจากรายการจัดเก็บภาษีการขาย ได้ผ่านการหารือทางการเมืองในระดับสูงแล้ว ซึ่งมีความเห็นว่าภาคธุรกิจเหล่านี้ต้องการให้รัฐบาลลดหย่อนภาษี เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ตกต่ำและซบเซา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายและการผลิต

อนึ่งก่อนหน้านี้ได้มีความเคลื่อนไหวจากภาคธุรกิจหลายภาคส่วนให้รัฐบาลปากีสถานพิจารณาแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง เช่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองการาจี (Karachi Chamber of Commerce and Industry – KCCI) ได้เรียกร้องให้ FBR ทบทวนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการจัดเก็บภาษีรายได้และภาษีการขาย รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 3 ข้างต้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ได้กดดันรัฐบาลอย่างหนัก เพื่อกอบกู้ตลาดซื้อขายรถยนต์ที่ประสบกับภาวะถดถอยถึงร้อยละ 50 ในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา

 

โอกาสของผู้ส่งออกไทย ?

ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับปากีสถาน โดยเปิดการเจรจาตั้งแต่ปี 2558 และเจรจากันมาแล้ว 9 รอบ สามารถสรุปรายละเอียดข้อบทเอฟทีเอกันได้เกือบครบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาแลกเปลี่ยนรายการสินค้าที่จะเปิดตลาด ลดและยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกัน โดยตั้งเป้าจะหาข้อสรุปการเจรจาให้ได้ภายในปี 2563

ทั้งนี้ ในปี 2561 ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับที่ 35 ของไทยในตลาดโลก และเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดีย โดยมีมูลค่าการค้ารวม 1,687 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.84 จากปี 2560 เป็นการส่งออกจากไทยไปปากีสถาน 1,403.29 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสินค้า เช่น รถยนต์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องเทศ สมุนไพร เป็นต้น และเป็นการนำเข้าจากปากีสถาน 206.71 ล้านเหรียญสหรัฐ ในสินค้า เช่น สินค้าสัตว์น้ำสด แช่เย็นแช่แข็ง และสิ่งทอ เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยยังส่งออกสินค้าสำหรับรับประทานไปปากีสถาน มูลค่าประมาณ 112.77 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 8 ของมูลค่าการส่งออกไปประเทศปากีสถานทั้งหมดในปี 2561

 

เตือนผู้ประกอบการไทยศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

หลายท่านอาจจะมองว่าการลดภาษี VAT นำเข้าของรัฐบาลปากีสถาน อาจเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการส่งออกไทยโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งก็กล่าวได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าเดิมแต่ทั้งนี้ดูข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย

ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของไทยได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี เกี่ยวกับประกาศการแก้ไขคำสั่งกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Policy Order) ของปากีสถาน ค.ศ. 2016 เพิ่มเติม ดังนี้

1. กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอของปากีสถาน ได้ออกประกาศกำหนดให้สินค้านำเข้ามีอายุการเก็บรักษา shelf life อย่างน้อยร้อยละ 66 หรือ 2 ใน 3 นับตั้งแต่วันที่ยื่นรายการนำเข้าทั่วไป (Import General Manifest - IMG) โดยมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

2. หน่วยงานสรรพากรของปากีสถาน ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการปิดฉลากราคาปลีกบนสินค้านำเข้า จำนวน 32 รายการ อาทิ (1) น้ำผักและผลไม้ (2) ไอศกรีม (3) แชมพู (4) ยาสีฟัน (5) บุหรี่ และ (6) รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

ยกเว้นกรณีมีการแจ้งการนำเข้าสินค้าดังกล่าวก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และผู้นำเข้าได้สำแดงราคาสินค้าปลีกที่ระบุบนสินค้าในแต่ละรายการภายใต้มาตรา 2 (27)ของกฎหมายภาษีการขาย ค.ศ. 1990 (Sales Tax Act 1990) โดยรายการสินค้านั้นได้รับการประเมินภาษีการค้าตามราคาสินค้าด้วยแล้ว


ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์ประมง) สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าแร่และเชื้อเพลิงไปปากีสถานในภาพรวม 3 ปีย้อนหลังช่วงปี 2559-2561 พบว่ามีมูลค่า 35,556.8  47,560.2 และ 47,488.9 ล้านบาทตามลำดับ และในปี 2562 (มกราคม-กรกฎาคม) มีมูลค่าการส่งออก 24,981.4 ล้านบาท ลดลง 10.10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ดังนั้นผู้ส่งออกไทยควรศึกษาถึงกฎระเบียบเพิ่มเติมของปากีสถาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกของไทย

อ้างอิง : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี

เจาะตลาดตะวันออกกลาง...ไม่ยากอย่างที่คิด 

ส่องอุตสาหกรรมยุบเรือและต่อเรือในบังกลาเทศ


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

อีคอมเมิร์ซจีน ผู้นำนวัตกรรมของโลก

ในวงการค้าปลีกระดับโลก ก่อนหน้านี้เราคงจะจับคู่ระหว่าง Amazon กับ Walmart เปรียบเทียบหมัดต่อหมัดอยู่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใคร แต่ไม่ใช่ตอนนี้…
230731 | 03/06/2019
แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลง ‘โปรตีนทางเลือก’ โอกาสตลาดอียู

แมลงจำพวก ตั๊กแตน จิ้งหรีด หนอนไม้ไผ่ เป็นอาหารพื้นบ้านของคนชนบทมานาน แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา “แมลง” เริ่มกลายเป็นธุรกิจในรูปแบบของกิน อาทิ…
82688 | 12/06/2019
พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

พิษสงครามการค้า ‘เหล็กจีน’ ทุบผู้ผลิตไทย

นับเป็นเวลาหลายปีที่มีการพูดถึงกระแสเหล็กจีนไหลบ่าเข้ามาในตลาดอาเซียน แต่ดูปัญหาดังกล่าวจะรุนแรงขึ้นอีกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…
36136 | 21/01/2020
ปากีสถานเตรียมถอน VAT ร้อยละ 3 กลุ่มสินค้านำเข้า