RLP ระบบอัจฉริยะสร้างภูมิคุ้มกัน Smart Farmer

SME Startup
20/03/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 956 คน
RLP ระบบอัจฉริยะสร้างภูมิคุ้มกัน Smart Farmer
banner

การปรับเปลี่ยนของกระแสโลกเกิดขึ้นรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าไปมาก บวกกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแข่งขันในตลาดการค้าโลกที่รุนแรง ทำให้ภาคการเกษตรต้องเร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์  แนวทางหนึ่งในการยกระดับและพัฒนาการผลิตภาคเกษตรให้มีประสิทธิภาพด้วยการใช้ Smart Farmer ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยนำเทคโนโลยียุคใหม่มาปรับใช้ทั้งการผลิต การแปรรูป  การตลาด ขณะเดียวกันก็บริหารจัดการต้นทุน  ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ควบคู่กับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต


นโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หนึ่งในแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจโมเดลใหม่ Thailand 4.0 ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันและติดอาวุธให้เกษตรกรไทยเข้มแข็งมั่นคงในระยะยาวจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

‘Yong Smart Farmer’ หัวใจสำคัญสู่การพัฒนาภาคเกษตรไทย

แนวคิดเกษตรยุคใหม่ “Smart Farm”

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


“CSIRO Digital Agriculture Service เปิดตัวระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ Rural Intelligence Platform สำหรับวิเคราะห์และประมวลผลลักษณะพื้นที่ทางการเกษตร” ข้อมูลที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย นำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า และการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโยโนโลยี ซึ่งถือเป็นเรื่องเกษตรกรไทยควรได้เรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อก่อนเกษตรกรไทยจะก้าวสู่ยุคใหม่เต็มรูปแบบ


ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ Rural Agri Intleigence Platform เป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่รวมระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI กับระบบการเรียนรู้ของเครื่อง(Machhine learning) และเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงพื้นที่บนระบบคลาวด์(Cloud-base geospatial technology) ไว้ด้วยกัน


ระบบการทำงานจะใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่การเกษตรทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประมวลผลร่วมกับข้อมูลแผนที่และสภาพภูมิอากาศ จากนั้นจะแปลผลข้อมูลแสดงปริมาณผลผลิตทางการเกษตร แหล่งน้ำใกล้เคียง การใช้พื้นที่ทางการเกษตร ชนิดพืชผล ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วม ภัยแล้ง สภาพอากาศหนาวเย็น ฯลฯ ได้ด้วย


ทั้งหมดนี้จะถูกประมวลเป็นข้อมูลให้เกษตรกร นักธุรกิจ นักวางแผนนโยบาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร จัดทำแผนทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดนโยบายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ปัจจุบันระบบนี้ถูกนำมาใช้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในภาคการเกษตรของออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแล้ว


ทำให้ภาคธุรกิจการเกษตรสามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุน ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและทางเลือกอื่นที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน ช่วยให้เกษตรกรสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการเกษตร อย่างความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ


ที่สำคัญระบบปฏิบัติการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีสำหรับฟาร์มเกษตรเท่านั้น แต่ช่วยวางรากฐานให้ออสเตรเลียมีข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับระบบนิเวศเกษตรของประเทศด้วย


สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ระบุว่าระบบปฏิบัติการ Rural Agri Intleigence Platform พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของออสเตรเลีย( Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation:CSIRO) และ Digital Agriculture Services บริษัทสตาร์ตอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตร


ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบของออสเตรเลีย ในอนาคตอันใกล้จะทำให้ภาคการเกษตรของเมืองจิงโจ้เติบโตได้ตามที่สมาพันธ์เกษตรแห่งชาติ(National Farmers’ Federation) ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100,000 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ภายในปี 2573


ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้ทุ่มเงินงบประมาณกว่า 300 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปี ในการวิจัยเทคโนโลยีและนวัติกรรมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรออสเตรเลียมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำการเกษตร


Smart Farmer


สำหรับประเทศไทยนั้น ต้องจับตาดูว่านโยบายปั้น Smart Farmer ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน และมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการทำการเกษตร จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ ทำให้เกษตรกรไทยไม่ต้องฝากชะตากรรมไว้กับฝน ฟ้า สภาพภูมิอากาศเหมือนที่ผ่านมาได้จริงหรือไม่

Smart Farming สดใส! ทำเกษตรยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน

“สมาร์ท ออฟฟิศ”กุญแจสำคัญนำภาคเกษตรไทยสู่เกษตรยั่งยืน

Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

Organic Food เกษตรอินทรีย์ ความท้าทายภาคเกษตรไทย

สหภาพยุโรป(อียู)ถือเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่  ประชาชนนิยมบริโภคอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ส่งผลทำให้มูลค่าทางด้านตลาดกว่า 30.7…
55941 | 12/06/2019
เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เอ็กซ์เรย์ 10 อาชีพดาวรุ่ง-ดาวร่วงรับปี 2563

เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘ปัญญาประดิษฐ์’ หรือ เทคโนโลยี Artificial Intelligence(AI) และเทคโนโลยี…
30734 | 12/12/2019
ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ส่อง 4 สตาร์ทอัพด้านเกษตรที่ต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆ

ธุรกิจในภาคเกษตรยุคปัจจุบันต้องมีการปรับตัวตามยุคตามสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยให้เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart…
24615 | 04/01/2020
RLP ระบบอัจฉริยะสร้างภูมิคุ้มกัน Smart Farmer