ประเทศไทยขาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

SME Update
27/01/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 355 คน
ประเทศไทยขาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
banner
จากข้อมูลของนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย 800 ราย แบ่งเป็นนิติบุคคล 273 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.12 ทุนจดทะเบียนรวม 1,534.30 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา  527 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.88 สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ บ้านพักคนชรา สถานบริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต สถานบริบาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล และสถานดูแลระยะสุดท้าย

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ประมาณ 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร ในทางกลับกัน จากรายงานในข้างต้นระบุว่า ประเทศไทยยังคงขนาดแคลนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอ ที่มีก็ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ

โดยสถานบริการบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน การดำเนินงานยังคงพบปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุให้เพียงพอ หรือในกรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตที่สถานประกอบการควรต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสถานดูแลผู้สูงอายุที่จะให้คำตอบเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว อีกทั้งปัญหาสำคัญของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะการจัดการบริการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ และนักกิจกรรมบำบัด


เรื่องดังกล่าวนับเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องหาทางแก้ไข โดยในที่นี้มีหน่วยงานรัฐโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ พัฒนาธุรกิจบริการสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับตลาดผ่านแพลตฟอร์ม หรือ ช่องทางการตลาดของกลุ่ม Startup ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่กำลังมองหาลู่ทางการลงทุน ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุนับว่าเป็นกลุ่มที่มีดีมานด์ที่น่าสนใจ ทั้งหากสามารถเติมเต็มด้านสถานที่และบุคลากรได้ด้วยแล้ว เชื่อว่ามีโอกาสอย่างมากที่ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด เพราะเอาเข้าจริง การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช้มีเพียงประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ก็กำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่เช่นกัน
 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3477919 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
123951 | 11/06/2019
เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020 SME Update

เทรนด์ธุรกิจคนขี้เกียจมาแรง ปี 2020

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลและอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตของสังคมยุคใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคกลายเป็นมนุษย์รักสบาย หรือ เรีย...
44724 | 09/01/2020
banner
banner