Mega Farm Enterprise ต่อยอดนโยบายเกษตรแปลงใหญ่

SME Update
03/04/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 679 คน
Mega Farm Enterprise ต่อยอดนโยบายเกษตรแปลงใหญ่
banner
ทางเลือกเดียวในการยกระดับภาคการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ ของเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 23 ล้านคน  ให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนของกระแสโลกและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลได้ คือ การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ เพื่อก้าวข้ามการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมซึ่งมีความไม่แน่นอนสูง เสี่ยงภัยธรรมชาติ ทั้งฝนฟ้าอากาศ มาทำการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) ผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีคุณภาพ  ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme

นอกจากติวเข้ม Smart Farmer หรือ เกษตรกรปราดเปรื่อง ซึ่งกระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการ ด้วยการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทั้งจาก กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยกันเอง เกษตรกรรุ่นใหม่กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดพืชผลทางการเกษตรหลัก ๆ ทั้งระบบแล้ว ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปรับระบบการผลิตจากแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farmer กำลังถูกนำมาพัฒนาต่อยอดในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่


ผนึกกำลัง 3 ประสาน ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่

วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ หรือ Mega Farm Enterprise (MFE) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อยอดมาจากนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ที่กำลังเป็นความหวังใหม่ที่จะนำมาเป็นกลไกปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย ภายใต้แนวคิด ใช้ศักยภาพของทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรกรต้องเป็นเจ้าของที่ดิน  โดยร่วมผลักดันให้นโยบายวิสาหกิจแปลงใหญ่สัมฤทธิ์ผล หลักๆ อาศัยการผนึกกำลังกัน 3 ฝ่าย ได้แก่

1.หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะทำหน้าที่สนับสนุนพัฒนา และติดตามประมวลผล ควบคู่กับกำกับดูแลให้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรกับภาคเอกชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

2.เกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ หรือเกษตรกร ที่รวมแปลงที่ดินทำการเกษตร ร่วมบริหารและตัดสินใจเลือกวิธีการผลิตที่เหมาะสม โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนที่เกษตร หรือ Agri Map รวมทั้งความต้องการของตลาด

3.ภาคเอกขน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กลุ่มสานพลังประชารัฐ ฯลฯ จะเข้าร่วมโครงการโดยรับผิดชอบดูแลด้านการหาช่องทางรับซื้อผลผลิต หรือร่วมลงทุน และให้ข้อมูลด้านการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งจัดอบรมวิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 หรือ Contract farming

มุ่งสู่ 3 เป้าหมายหลัก  หากทำได้จะตอบสนองเป้าหมาย

1.เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ภายใต้แนวทางการจัดทำแผนการผลิตภาคการเกษตร(Agriculture Production Plan) และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Project) สอดคล้องเชื่อมโยงกัน

2.เพิ่มบทบาทภาครัฐและเอกขน ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการเกษตรแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร

3.เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด ให้มีศักยภาพ มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่สำคัญสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ดันเกษตร 1 พันไร่ Mega Farm

สำหรับลักษณะและขนาดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เพื่อประหยัดการลงทุน ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) มอบให้เกษตรกร พื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินแห่งชาติ(คทช.) พื้นที่ซึ่งเกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน และพื้นที่ที่เกษตรกรรวมตัวกันทำการเกษตรแปลงใหญ่อยู่แล้วหลายๆ แปลงที่ติดกันในพื้นที่อำเภอเดียวกัน

ขนาดพื้นที่วิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

-เบื้องต้นกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า 1 แปลงใหญ่ ต่อ 1 ภูมิภาค ทั้งเหนือ อิสาน กลาง ใต้ ตะวันออก ตะวันตก

-ขนาดพื้นที่ติดกันรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) จากการผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง


วิธีการบริหารจัดการ

1.รวบรวมกลุ่มเกษตรกร โดยเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัด รวมกลุ่มเกษตรกรเจ้าของที่ดินเพื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน

2.ผู้จัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ คัดเลือกจากเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่มีศักยภาพ และมีความต้องการทำการเกษตรเอง หรือคัดเลือกบุตรหลานของเกษตรกรเจ้าของที่ดินที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) มาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ

3.สนับสนุนองค์ความรู้ และวิการการจัดการสมัยใหม่แบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและหรือภาคเอกชนจัดหลักสูตรอบรมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ หรือแนะนำวิธีการผลิตและการจัดการวิสาหกิจ,เกษตรแปลงใหญ่ที่ใช้ต้นทุนต่ำและให้ผลผลิตสูง

4.บทบาทของภาคเอกชนกับเกษตรกร เกษตรกรเจ้าของที่ดินมาลงทุนร่วมกันในวิสาหกิจ,เกษตรแปลงใหญ่ เหมือนการร่วมกันทำนา ด้วยการลงแขกในอดีต โดยให้เอกชนลงทุนออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร หรือแนะนำวิธีการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ โดยเกษตรกรยังคงเป็นเจ้าของที่ดินในวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่

5.การจำหน่วยผลผลิต มอบหมายให้สหกรณ์การเกษตร หรือวิสาหกิจชุมชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกรรวบรวมผลผลิตในโครงการขายให้กับเอกชน หรือส่งไปจำหน่ายในตลาด รวมทั้งส่งออกไปขายต่างประเทศ หรือขายในระบบออนไลน์ เป็นต้น

6.การเพิ่มมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ เชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาตั้งโรงงานรวบรวมผลผลิต หรือตั้งโรงงานแปรรู้ผลผลิตของโครงการโดยตรงในลักษณะอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งหมดนี้กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นจะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศยกระดับภาคเกษตรของไทยก้าวไปอีกขั้น
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3486060 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124715 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้ SME Update

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่...
115747 | 12/04/2020
banner