เกษตร 64 จากสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่รอวันฟื้นตัว

SME Update
07/01/2021
รับชมแล้วทั้งหมด 403 คน
เกษตร 64 จากสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่รอวันฟื้นตัว
banner

โอกาสของสินค้าเกษตรไทยยังคงมีความหวังในปี 2564 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่กระจายตัวไปทั่วโลก โดยในปี 2564 นี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.3–2.3% ซึ่งมีสาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ สภาพอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการทําการเกษตรมากขึ้น

ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสําหรับการเพาะปลูก และไม่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา จากการดําเนินนโยบายด้านการเกษตรที่ต่อเนื่อง ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer การจัดทําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการตัดสินใจ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลก์ Facebook bangkokbanksme 

ในปี 2564 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มขยายตัว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ช่วยสนับสนุนให้มีการบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยบวกที่สำคัญที่ทำให้สินค้าเกษตรไทยมีอนาคตสดใส ก็คือทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ รวมถึงโอกาสด้านความร่วมมือและการเจรจาข้อตกลงทางการค้าของไทยกับประเทศคู่ค้า ที่จะเป็นผลดีต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์สําคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติอาจทําให้พื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์นั้น มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำมันปาล์ม สับปะรดและผลิตภัณฑ์ ทุเรียนและผลิตภัณฑ์ มังคุด เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพดีและเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ประเทศคู่ค้าหลักยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัว ส่วนการส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มขยายตัวทั้งในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน รวมถึงเกาหลีใต้ที่คาดว่าจะขยายตัวได้มากขึ้น

ด้านเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์คาดว่าจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากยังคงมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังต้องใช้ เวลาในการฟื้นฟูสถานการณ์ให้ดีขึ้น รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อกําลังการผลิตในต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว จึงคาดว่าจะมีความต้องการนําเข้าสุกรจากไทยเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ สินค้าในกลุ่มไก่เนื้อ สุกร ทุเรียน มังคุด ลำไย เงาะ ยังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่มีอนาคตสดใส ตลาดต้องการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 และอีกกลุ่มสินค้าที่น่าจับตาเพราะมีสัญญาณบวกที่ดีมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ก็คือกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ทุเรียน มะม่วง มังคุด เนื้อไก่สดและแปรรูป กุ้งปรุงแต่ง ปลาทูน่าและปลาทูน่าปรุงแต่ง ปลาสคิปแจ็ค ที่มีการขยายตัวต่อเนื่องจากอานิสงค์การทำ FTA ของภาครัฐ โดยประเทศที่ไทยส่งออก 5 อันดับ อาเซียนมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ (ไม่มี FTA) และฮ่องกง

สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไปยังตลาดที่ไทยมี FTA ด้วย พบว่า นิวซีแลนด์ ขยายตัวสูงสุด เพิ่ม 23.64% รองลงมาคือ ฮ่องกง เพิ่ม 19.98%, จีน เพิ่ม 15.98%, ออสเตรเลีย เพิ่ม 8.28%, ส่วนอาเซียน 9 ประเทศ ลด 1.59% แต่กัมพูชา เพิ่ม 33.67% ส่วนสินค้าที่การส่งออกขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ เนื้อสุกรสด เพิ่ม 693% รองลงมาคือ ทุเรียนสด เพิ่ม 66.5%, สินค้าปลาสด เพิ่ม 29%, ไก่สด เพิ่ม 27.85%, มังคุด และอาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่มขึ้นเท่ากัน 16%, ผลิตภัณฑ์ข้าว เพิ่ม 10%, มะม่วงสด เพิ่ม 4% ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA  โดยพบว่าสินค้ากลุ่มเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์มากเป็นอันดับต้น.

 

แหล่งอ้างอิง

http://www.ops3.moc.go.th/

https://www.bot.or.th/

http://agri.dit.go.th/

https://mgronline.com/

https://www.bangkokbiznews.com/  สมัครสินเชื่อ >>สินเชื่อธุรกิจบัวหลวง SMEs ดีแน่นอน<<

 


Bangkok Bank SMEเราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพคลิกหรือสายด่วน1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข้าไปในระบบ…
3493569 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้าน…
126587 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่…
118960 | 12/04/2020
เกษตร 64 จากสัญญาณเศรษฐกิจโลกที่รอวันฟื้นตัว