แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ตัวช่วย”เกษตรกรไทย”

SME Update
07/05/2019
รับชมแล้วทั้งหมด 932 คน
แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” ตัวช่วย”เกษตรกรไทย”
banner
การปรับเปลี่ยนวิถีทำการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการผลิต การตลาด แทนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมกำลังเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลที่โลกถูกย่อให้เล็กลง ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายถึงกันอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farmer

ด้วยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกลดความเสี่ยงจากการทำการเกษตรโดยพึ่งพาธรรมชาติ ช่วยลดต้นทุน สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวก็เปิดโลกทัศน์จากข้อมูลข่าวสารซึ่งสื่อสารถึงกันแค่ชั่วพริบตา ทำให้สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำการประมง เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาด

แม้ค่อนข้างยากและท้าทาย แต่ถือเป็นโอกาสและทางออกที่เกษตรกรไทยในการพลิกอนาคตใหม่ โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ควบคู่กับสร้างช่องทางการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างมั่นคงยั่งยืนในวันข้างหน้า

ไม่พลาดทุกข้อมูล ข่าวสารที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์ Facebook bangkokbanksme


ส่งแพลตฟอร์มใหม่ ตัวช่วย”เกษตรกร

หลังทยอยเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ให้เกษตรกรดาวน์โหลดใช้ฟรี อาทิ  OAE Reduce Cost เป็นแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)  เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เป็นข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของตนมากที่สุด

OAE OIC แอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ส่งตรงถึงเกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ประกอบด้วยข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน (Crop Calendar) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และ ราคา สำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

OAE AG-INFO แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เปิดตัว แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D" สำหรับให้เกษตรกรได้ใช้วิเคราะห์ วางแผน ในการผลิตสินค้าเกษตร โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน  Play Store สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้

ฟาร์ม D

ติวเข้มใช้แอพฯ “ฟาร์มD

ปัจจุบัน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ระหว่างจัดคอร์สฝึกอบรมเพื่อติวเข้มเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานราชการด้านการเกษตรในพื้นที่สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบายที่มาของชื่อแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” หรือ “Farm D”ว่า มาจากคำว่า “ฟาร์ม” ซึ่งหมายถึงที่ดินของเกษตรกรที่ปัจจุบันเกษตรกรมีอยู่แล้ว และใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร ส่วน “D”  หรือ Design มีความหมายว่า การออกแบบฟาร์ม เพราะเมื่อเกษตรกรใช้แอพพลิเคชั่นนี้ เกษตรกรจะสามารถออกแบบฟาร์มได้ด้วยตัวเองผ่านทางสมาร์ตโฟน

ด้วยการวิเคราะห์ และวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เหมาะสมกับสภาพที่ดินที่มีอยู่ หรือปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่ให้ผลตอบแทนต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า


ใช้โมเดลระบบจัดการฟาร์ม

เนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นที่นำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม (Farm Management) มาใช้ นำข้อมูลราคา ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนสุทธิในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำการประมงในแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์ประมวล ผลข้อมูล และเป็นการหาแผนการผลิตภายใต้ข้อจำกัดที่เกษตรกรมีอยู่จริง

เริ่มจากขั้นตอนการเลือกจังหวัดที่ทำเลที่ตั้งที่ดินทำการเกษตรของเกษตรกรตั้งอยู่จริง จากนั้นต้องกำหนดจำนวนพื้นที่เพราะปลูก กดบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเกษตร ณ ปัจจุบัน เพื่อไปเลือกสินค้าเกษตรที่จะผลิตต่อไป

จากนั้นเข้าไปที่หน้าข้อมูลการเพาะปลูกพืช ณ ปัจจุบันของเกษตรกร แล้วเลือกกลุ่มสินค้า ประกอบด้วย พืชไร่ พืชสวน พืชผัก ประมง ปศุสัตว์ และไม้ดอกไม้ประดับ แล้วเลือกประเภทสินค้าที่เกษตรกรจะผลิตให้เต็มพื้นที่ปลูก แล้วกดบันทึกข้อมูล

แอพพลิเคชั่นก็จะแสดงแผนการผลิตพืช หรือสินค้าเกษตรอื่นๆ ให้เกษตรกรทราบ โดยจะแสดงช่วงเวลาที่เกษตรกรใช้เพาะปลูก ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิ โดยเกษตรกรสามารถกรอกข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเปรียบเทียบต้นทุน ผลตอบแทน และรายได้สุทธิ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

เพื่อสนองนโยบายส่งเสริมการทำการเกษตร Smart Farmer  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะพัฒนาแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของข้อมูล และรูปแบบการใช้งานแอพพลิเคชั่น ให้สามารถตอบโจทย์การทำการเกษตรแนวใหม่ “การตลาดนำการผลิต” ปฏิรูปภาคเกษตรกรไทยสู่เป้าหมายที่วางไว้
Bangkok Bank SME ราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก www.bangkokbanksme.com หรือ โทร call center 1333

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ
สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333


Related Article

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก SME Update

เศรษฐกิจหมุนเวียน เมกะเทรนด์ของโลก

ปัญหาขยะพลาสติกที่ทวีความรุนแรงขึ้น สร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วโลก องค์กรต่างๆ ร่วมจัดการปัญหาขยะพลาสติกด้วยการลดใช้ ไม่เพิ่มปริมาณขยะพลาสติกใหม่เข...
3486243 | 19/07/2019
ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019 SME Update

ส่องเทรนด์เทคโนโลยีในองค์กรประจำปี 2019

Salesforce แพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อันดับ 1 ของโลก ได้ออกรายงานฉบับใหม่ “Enterprise Technology Trends” ซึ่งเป็นผลงานจากการสำรวจผู้นำด้า...
124736 | 11/06/2019
โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้ SME Update

โควิดติดมากับโอกาส! 10 กลุ่มธุรกิจฟันกำไรช่วงนี้

วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญวิบากกรรมล่วงเลยเข้ามาเป็นเวลา 4 เดือนแล้วและยังไม่รู้ชะตากรรมชีวิตวิกฤติครั้งจะจบวันไหนและเมื่อไหร่...
115813 | 12/04/2020
banner